Tiếng Trung Thương Mại: Thư Đòi Tiền Hàng-1

Tin Tức

Tiếng Trung Thương Mại: Thư Đòi Tiền Hàng-1

初次索款 – (Chūcì suǒ kuǎn )

(Hối thúc trả tiền lần thứ nhất)

大勇贸易进出口公司
我方3号销售确认书, 贵方12号订单的1000公吨木薯粉, 我方已按合同规定的装船期, 于2020年7月20日装船发运, 估计本月25日 前后已到达贵地的口岸。总价250000美元的234发货票也同时寄去。
按合同规定, 付款期为2020年9月1日前, 迄今已逾期一个月 多, 尚未收到贵方的货款与任何信件。贵方一向准时付款, 此次是否有 什么特殊原因, 致使贵方没能如期付款?
为维护合同的严肃性, 望贵方尽快付清货款, 以便按时结帐。
如贵方已于前 几天寄出货款, 此催单作废。
泰山贸易公司
2020年10月10日

Pinyin Dành Cho Các Bạn Đang Học Tiếng Trung

Dàyǒng màoyì jìn chūkǒu gōngsī:
Wǒ fāng 3 hào xiāoshòu quèrèn shū, guì fāng 12 hào dìngdān de 1000 gōngdùn mùshǔ fěn, wǒ fāng yǐ àn hétóng guīdìng de zhuāng chuán qí, yú 2020 nián 7 yuè 20 rì zhuāng chuán fāyùn, gūjì běn yuè 25 rìqiánhòu yǐ dàodá guì dì de kǒu’àn. Zǒng jià 250000 měiyuán de 234 fā huò piào yě tóngshí jì qù.
Àn hétóng guīdìng, fùkuǎn qí wèi 2020 nián 9 yuè 1 rì qián, qìjīn yǐ yúqí yīgè yuè duō, shàngwèi shōu dào guì fāng de huòkuǎn yǔ rènhé xìnjiàn. Guì fāng yīxiàng zhǔnshí fùkuǎn, cǐ cì shìfǒu yǒu shénme tèshū yuányīn, zhìshǐ guì fāng méi néng rúqí fùkuǎn?
Wèi wéihù hétóng de yánsù xìng, wàng guì fāng jǐnkuài fù qīng huòkuǎn, yǐbiàn ànshí jié zhàng. Rú guì fāng yǐ yú qián jǐ tiān jì chū huòkuǎn, cǐ cuī dān zuòfèi.
Tàishān màoyì gōngsī
2020 nián 10 yuè 10 rì

Bản dịch tiếng Việt (Tham khảo)

Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Đại Dũng:
Thư Xác nhận bán hàng số 3 của chúng tôi cho biết 1.000 tấn bột mì cho đơn hàng số 12 của bạn đặt đã được vận chuyển vào ngày 20 tháng 7 năm 2020 theo đúng ngày vận chuyển quy định trong hợp đồng, dự kiến ​​sẽ đến bến cảng địa phương của bạn vào khoảng ngày 25 tháng này, hóa đơn vận chuyển số 234 với tổng trị giá 250.000 USD cũng được gửi cùng lúc.
Theo hợp đồng, thời hạn thanh toán là trước ngày 1 tháng 9 năm 2020. Đến nay đã quá hạn hơn một tháng mà tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán hay bất kỳ lá thư nào của bạn. Bạn luôn thanh toán đúng hạn, lần này bạn không thanh toán đúng hạn có lý do gì đặc biệt không?
Để duy trì tính nghiêm túc của hợp đồng, chúng tôi mong rằng bạn sẽ thanh toán giá càng sớm càng tốt để hóa đơn được giải quyết đúng hạn.
Nếu bạn đã gửi thanh toán vài ngày trước, xin hãy bỏ qua thư này.
Công ty Thương mại Thái Sơn
Ngày 10 tháng 10 năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *